Rezervace 02.7979

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky nákupu zboží a služeb

Identifikace dodavatele 

Služby, na které se vztahuje toto nařízení, jsou nabízeny k prodeji společností ParkinGo Group S.R.L. se sídlem v Miláně, Via Fabio Filzi 2, daňový kód a číslo DPH 09276010965 dále jen "ParkinGo".


Následující směrnice regulují vztahy mezi ParkinGo Group S.r.l. (ParkinGo), poskytovatel služeb a uživateli těchto služeb (dále jen UŽIVATELÉ). UŽIVATEL, který využívá služeb, určí svým jménem ParkinGo S.r.l. rezervovat vybrané parkovací služby; vyjádřuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 675/96 zadáním požadovaných údajů na webové stránce a odpovídá ceně služby jako předběžného ustanovení, tj jako "prostředky potřebné k provedení mandátu" (článek 1719 občanského zákoníku) je povinen respektovat všechny obecné podmínky obsažené v tomto nařízení. Toto nařízení musí být proto přečteno a schváleno ve všech jeho částech před ukončením registrace.
***


Článek 1 - Předmět poskytování služeb 

Předmětem služby je on-line nákup služeb souvisejících s parkovacíma plochama, jak jsou uvedeny a nabízeny k prodeji na internetových stránkách www. ParkinGO.com.


Článek 2 - Platba za poskytované služby

Platba za služby je umožněna kreditní kartou Visa nebo Mastercard. Platba se uskutečňuje virtuální formou v zabezpečeném režimu s 128-bitovým ireverzibilním šifrováním. Prostřednictvím této metody se transakce uskutečňuje výlučně v bankovním sektoru a ParkinGO Group S.r.l. nemá přístup k údajům kreditní karty kupujícího.
Jakékoliv vrácení platby ve prospěch uživatele se připíše na základě zrušení transakce, a to i částečně, a v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, maximálně do 30 dnů od data, kdy se společnost ParkinGO dozvěděla o odstoupení od smlouvy.


Článek 3 - Povinnosti kupujícího a držitele kreditní karty

Kupující se zavazuje pečlivě přečíst a přijmout smluvní doložky uvedené v tomto nařízení jako podmínku potřebnou pro nákup, protože jde o doložky vypracované v souladu s články. 3 a 4 zákona Lgs.185 / 1999 (smlouva na dálku) a čl. 12 legislativního nařízení 70/03 (elektronický obchod).

Kupující se zavazuje zaplatit cenu zakoupeného zboží v časech a metodách uvedených ve smlouvě. Kupující se po ukončení on-line nákupu zavazuje zajistit tisk a pečlivého uchování této smlouvy.
Informace obsažené v této smlouvě byly navíc již prohlédnuty a akceptovány kupujícím, který to uznává, protože tento krok je povinen před potvrzením nákupu.


Článek 4 - Způsob uzavření smlouvy 

Smlouva mezi společností ParkinGO a uživatelem se uzavře prostřednictvím internetu tím, že uživatel vstoupí na adresu www.ParkinGo.com, kde podle uvedených postupů uživatel formalizuje návrh na nákup služeb uvedených v článku 2 tohoto nařízení.


Článek 5 - Práva a povinnosti společnosti ParkinGO Group S.r.l.

Kupní smlouva je uzavřena přesným vyplněním formuláře žádosti a souhlasem s nákupem, který se projeví prostřednictvím souhlasu odeslaného on-line po prohlížení webové stránky, kde se nachází shrnutí objednávky, kterou je možné vytisknout, která obsahuje údaje o uživateli a zakoupené službě, o ceně zakoupené služby, případnými dodatečnými poplatky, metodami a platebními podmínkami a existencí práva na odstoupení od smlouvy.

ParkinGO se zavazuje, že bezodkladně a prostřednictvím e-mailu pošle obdržený příkaz od uživatele spolu se souhrnem základních informací týkajících se služby, podrobným uvedením ceny, platebních prostředků a vedlejších výdajů. Objednávka a přijetí potvrzení objednávky se považují za přijaté, pokud mají k nim přístup osoby, kterým jsou adresovány. Proto kupující musí důsledně uschovat: potvrzení objednávky zaslané e-mailem od společnosti ParkinGO se souhrnem nákupu.

ParkinGO se zavazuje okamžitě poskytnout jakékoliv informace o podstatných změnách služeb souvisejících s parkovacími plochami, a postarat se o to, aby převzala a prováděla přímo a prostřednictvím svých franchising partnerů, poskytování parkovacích služeb a všeho ostatního s tím spojeného, a zavazuje se informovat zákazníka o smluvních dohodách. ParkinGO se dále zavazuje se, že zveřejněné sazby zůstanou v čase online nákupu nezměněny. ParkinGO může pozastavit svou službu nebo její součást z důvodu technických důvodů, nebo možných úprav, v případě, že je nezbytné zlepšit samotnou službu. ParkinGO nenese odpovědnost za čísla a údaje o kreditních kartách poskytnutých bance BNL (Banca Nazionale del Lavoro) v době nákupu na webu bankovní instituce.


Článek 6 - Ceník

Prodejní ceny služeb nabízených na internetové stránce www.ParkinGo.com jsou vyjádřeny v eurech a jsou nabízeny veřejnosti podle čl. 1336 O.z.

Prodejní ceny uvedené v předchozím bodě zahrnují DPH.

Prodejní ceny uvedené za každou nabízenou službu jsou platné až do data využití službyČlánek 7 – Odstoupení od smlouvy 

V případě, že uživatel odstoupí od smlouvy, stanoví se právo na vrácení ceny za služby s uplatněním těchto sankcí:

pokuta ve výši 10% z provedené on-line transakce do 31 dnů před datem registrace na recepci;

pokuta ve výši 30% od 30 dnů do 15 dnů před datem registrace na recepci;

pokuta ve výši 50% od 14 dní do 7 dní před datem registrace na recepci;

pokuta ve výši 100% od 6 dní až do téhož dne registrace na recepci;


V případě, že se uživatel rozhodne požádat o vrácení peněz, musí to oznámit ParkinGO doporučeným dopisem A.R. na adrese ParkinGO, SP 52, PSČ 21010 Vizzola Ticino VA, nebo e-mailem na adresu info@ParkinGo.com za předpokladu, že taková komunikace je potvrzena odesláním doporučeného dopisu A.R. v ParkinGO , SP 52, CAP 21010 Vizzola Ticino VA do 48 (čtyřicet osm) hodin od žádosti. Platnost začíná datem na razítku připevněném poštou na vydaný doklad o doručení.

Po obdržení oznámení, se kterým uživatel oznámí uplatnění práva odstoupit od smlouvy, jsou smluvní strany této smlouvy osvobozeny od recipročních závazků s výjimkou případů uvedených v předchozích bodech tohoto článku.Článek 8 - Omezení odpovědnosti

ParkinGO nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobené vyšší mocí v případě, že nedokáže poskytovat služby zakotvené v této smlouvě.

ParkinGO nemůže být odpovědná vůči uživateli kromě případů úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti, z důvodu neefektivnosti nebo poruch spojených s používáním internetu mimo kontrolu jeho vlastních nebo jeho subdodavatelů.

ParkinGO kromě toho neodpovídá za škody, ztráty a náklady vzniklé uživateli v důsledku neprovedení smlouvy z důvodu příčin, které mu není možné přičíst, protože uživatel má nárok na úplné vrácení zaplacené ceny a jakýchkoliv dodatečných nákladů.

ParkinGO nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli podvodné a nezákonné užívání třetích stran, kreditních karet, šeků a jiných platebních prostředků na zaplacení zakoupeného zboží, jestliže prokáže, že přijala veškerá možná preventivní opatření založené na nejlepších vědách a zkušenostech v daném okamžiku a na základě běžné péče.


Článek 9 - Příčiny ukončení smlouvy

Závazky, které na sebe převzal uživatel, jakož i záruka úspěšného provedení platby provedené uživatelem prostředky uvedenými v bodě 3, jakož i přesné splnění závazků převzatých společností ParkinGO v bodě 5, jsou nezbytné, aby na základě ústní dohody, nesplnění pouze jedné z těchto povinností, pokud není určeno náhodnými okolnostmi nebo vyšší mocí, bude mít za následek ukončení práva na uzavření smlouvy podle čl. C. 1456, bez nutnosti soudního nařízení.

Článek 10 - Způsob archivování smlouvy

Podle čl. 12 legislativního nařízení 70/2003 ParkinGO informuje kupujícího, že každá odeslaná objednávka bude uložena digitálně na serveru Dodavatele podle kritérií důvěrnosti a bezpečnosti.


Článek 11 - Obecná ustanovení

I když se některá z předchozích ustanovení je nepoužitelné, ostatní zůstávají nadále plně účinné.

V případě, že služby jsou zakoupeny jménem třetí strany, souhlas s těmito podmínkami se považuje za souhlas za sebe a jako zástupce třetí strany.

Každá a kterákoli právní záležitost vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi ParkinGO a držitelem potvrzení o koupi služeb bude interpretována a regulována podle italské legislativy.

ParkinGO si vyhrazuje právo, pokud to považuje za nezbytné, změnit nebo doplnit tyto obchodní podmínky. Aktualizovaná verze bude k dispozici na www.ParkinGo.com, nebo si ji můžete vyžádat přímo od společnosti ParkinGO Group S.r.l.

Pro více informací o stránce www.ParkinGO.com se obraťte na telefonní číslo 0331.073400 (od pondělí do pátku od 09.00 do 13.00 a od 14.00 do 18.00, podmínky a ceny služby jsou na stránce www.ParkinGO.com odkazu); nebo napište na e-mailovou adresu info@ParkinGo.com. Veškerý materiál je chráněn autorskými právy - 2016 © PARKING Group S.r.l. - Via Fabio Filzi, 2 - 20124 - Miláno.

Tato informativní zpráva spolu s nařízením o službách musí být považována za účinnou a závaznou pro fyzické i právnické osoby.

Tato web stránka používá cookies. Pro více informací klikněte na privacy.Zavřít
Loading