Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky nákupu tovaru a služieb
 

Identifikácia dodávateľa

Služby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sú ponúkané na predaj spoločnosťou ParkinGO Group S.R.L. so sídlom v Miláne, Via Fabio Filzi 2, daňový kód a číslo DPH 09276010965 ďalej len "ParkinGO".


Nasledujúce smernice regulujú vzťahy medzi ParkinGo Group S.r.l. (ParkinGO),poskytovateľ služieb, a užívateľmi týchto služieb (ďalej len UŽÍVATELIA). UŽÍVATEĽ, ktorý využíva služby, určí vo svojom mene ParkinGO S.r.l. rezervovať vybrané parkovacie služby; vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 675/96 zadaním požadovaných údajov na webovej stránke a zodpovedá cene služby ako predbežného ustanovenia, tj ako "prostriedky potrebné na vykonanie mandátu" (článok 1719 Občianskeho zákonníka) je povinný rešpektovať všetky všeobecné podmienky obsiahnuté v tomto nariadení. Toto nariadenie musí byť preto prečítané a schválené vo všetkých jeho častiach pred ukončením registrácie.


***


Článok 1 - Predmet poskytovania služieb

Predmetom služby je on-line nákup služieb súvisiacich s parkovacími plochami, ako sú uvedené a ponúkané na predaj na internetovej stránke www. ParkinGO.com.


Článok 2 - Platba za poskytované služby 

Platba za služby je umožnená kreditnou kartou Visa alebo Mastercard. Platba sa uskutočňuje virtuálnou formou v zabezpečenom režime s 128-bitovým ireverzibilným šifrovaním. Prostredníctvom tejto metódy sa transakcia uskutočňuje výlučne v bankovom sektore a ParkinGO Group S.r.l. nemá prístup k údajom kreditnej karty kupujúceho.

Akékoľvek vrátenie platby v prospech užívateľa sa pripíše na základe zrušenia transakcie, a to aj čiastočne, a v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, maximálne do 30 dní od dátumu, keď sa spoločnosť ParkinGO dozvedela o odstúpení od zmluvy.


Článok 3 - Povinnosti kupujúceho a držiteľa kreditnej karty  

Kupujúci sa zaväzuje starostlivo prečítať a prijať zmluvné doložky uvedené v tomto nariadení ako podmienku potrebnú pre nákup, pretože ide o doložky vypracované v súlade s článkami. 3 a 4 zákona Lgs.185 / 1999 (zmluva na diaľku) a čl. 12 legislatívneho dekrétu 70/03 (elektronický obchod).


Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu nakúpeného tovaru v časoch a metódach uvedených v zmluve. Kupujúci sa po ukončení on-line nákupu zaväzuje zabezpečiť tlač a starostlivého uchovania tejto zmluvy.

Informácie obsiahnuté v tejto zmluve boli navyše už prehliadnuté a akceptované kupujúcim, ktorý to uznáva, pretože tento krok je povinný pred potvrdením nákupu.Článok 4 - Spôsob uzavretia zmluvy  di stipulazione del contratto

Zmluva medzi spoločnosťou ParkinGO a užívateľom sa uzavrie prostredníctvom internetu tým, že užívateľ vstúpi na adresu www.ParkinGo.com, kde podľa uvedených postupov užívateľ sformalizuje návrh na nákup služieb uvedených v článku 2Článok 5 - Práva a povinnosti spoločnosti ParkinGO Group S.r.l. 

Kúpna zmluva je uzavretá presným vyplnením formulára žiadosti a súhlasom s nákupom, ktorý sa prejaví prostredníctvom súhlasu odoslaného on-line po prezeraní webovej stránky, kde sa nachádza zhrnutie objednávky, ktorú je možné vytlačiť, ktorá obsahuje údaje o užívateľovi a zakúpenej službe, o cene zakúpenej služby, prípadnými dodatočnými poplatkami, metódami a platobnými podmienkami a existenciou práva na odstúpenie od zmluvy.


ParkinGO sa zaväzuje, že bezodkladne a prostredníctvom e-mailu pošle obdržaný príkaz od užívateľa spolu so súhrnom základných informácií týkajúcich sa služby, podrobným uvedením ceny, platobných prostriedkov a vedľajších výdavkov. Objednávka a prijatie potvrdenia objednávky sa považujú za prijaté, ak majú k nim prístup osoby, ktorým sú adresované. Preto kupujúci musí dôsledne uschovať: potvrdenie objednávky zaslané e-mailom od spoločnosti ParkinGO so súhrnom nákupu.


ParkinGO sa zaväzuje okamžite poskytnúť akékoľvek informácie o podstatných zmenách služieb súvisiacich s parkovacími plochami, a postarať sa o to, aby prevzala a vykonávala priamo a prostredníctvom svojich franchising partnerov, poskytovanie parkovacích služieb a všetkého ostatného s tým spojeného, a zaväzuje sa informovať zákazníka o zmluvných dohodách. ParkinGO sa ďalej zaväzuje sa, že uverejnené sadzby zostanú v čase online nákupu nezmenené. ParkinGO môže pozastaviť svoju službu alebo jej súčasť z dôvodu technických príčin, alebo možných úprav, pretože je nevyhnutné zlepšiť samotnú službu. ParkinGO nenesie zodpovednosť za čísla a údaje o kreditných kartách poskytnutých banke BNL (Banca Nazionale del Lavoro) v čase nákupu na web stránke bankovej inštitúcie.


Článok 6 - Ceny za poskytované služby 

Predajné ceny služieb ponúkaných na internetovej stránke www.ParkinGo.com sú vyjadrené v eurách a sú ponúkané verejnosti podľa čl. 1336 O.z.  

Predajné ceny uvedené v predchádzajúcom bode zahŕňajú DPH.

Predajné ceny uvedené za každú ponúkanú službu sú platné až do dátumu vyžívania služby


Článok 7 – Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že užívateľ odstúpi od zmluvy, ustanovuje sa právo na vrátenie ceny za služby s uplatnením týchto sankcií:  

    pokuta vo výške 10% z vykonanej on-line transakcie do 31 dní pred dátumom registrácie na recepcii;   

    pokuta vo výške 30%  od 30 dní do 15 dní pred dátumom registrácie na recepcii;   

    pokuta vo výške 50% od 14 dní do 7 dní pred dátumom registrácie na recepcii;  

    pokuta vo výške 100% od 6 dní až do toho istého dňa registrácie na recepcii; 


V prípade, ak sa užívateľ rozhodne požiadať o vrátenie peňazí, musí to oznámiť ParkinGO doporučeným listom A.R. na adrese ParkinGO, S.P. 52, PSČ 21010 Vizzola Ticino VA, alebo e-mailom na adresu info@ParkinGo.com za predpokladu, že takáto komunikácia je potvrdená odoslaním doporučeného listu A.R. v ParkinGO, S.P. 52, CAP 21010 Vizzola Ticino VA do 48 (štyridsaťosem) hodín od žiadosti. Platnosť bude nadobudnutá dátumom na pečiatke pripevnenej poštou na vydaný doklad o doručení.


Po obdržaní oznámenia, s ktorým Užívateľ oznámi uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy, sú zmluvné strany tejto zmluvy oslobodené od recipročných záväzkov okrem prípadov uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku.


Článok 8 - Obmedzenia zodpovednosti

ParkinGO nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie spôsobené vyššou mocou v prípade, že nedokáže poskytovať služby zakotvené v tejto zmluve.

ParkinGO nemôže byť zodpovedná voči užívateľovi okrem prípadov úmyselného nesprávneho konania alebo hrubej nedbanlivosti, z dôvodu neefektívnosti alebo porúch spojených s používaním internetu mimo kontroly jeho vlastných alebo jeho subdodávateľov.

ParkinGO okrem toho nezodpovedá za škody, straty a náklady vzniknuté užívateľovi v dôsledku nevykonania zmluvy z dôvodu príčin, ktoré mu nie je možné pripísať, pretože užívateľ má nárok na úplné vrátenie zaplatenej ceny a akýchkoľvek dodatočných nákladov.

ParkinGO nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek podvodné a nezákonné užívanie tretích strán, kreditných kariet, šekov a iných platobných prostriedkov na zaplatenie zakúpeného tovaru, ak preukáže, že prijala všetky možné preventívne opatrenia založené na najlepších vedách a skúsenostiach v danom momente a na základe bežnej starostlivosti.

Článok 9 - Príčiny ukončenia zmluvy

Záväzky, ktoré na seba prevzal užívateľ, ako aj záruka úspešného uskutočnenia platby vykonanej užívateľom prostriedkami uvedenými v bode 3, ako aj presné splnenie záväzkov prevzatých spoločnosťou ParkinGO v bode 5, sú nevyhnutné, aby na základe ústnej dohody, nesplnenie len jednej z týchto povinností, ak nie je určené náhodnými okolnosťami alebo vyššou mocou, bude mať za následok ukončenie práva na uzavretie zmluvy podľa čl. C. 1456, bez potreby súdneho rozhodnutia.


Článok 10 - Spôsob archivovania zmluvy  

Podľa čl. 12 legislatívneho dekrétu 70/2003 ParkinGO informuje kupujúceho, že každá odoslaná objednávka bude uložená digitálne na serveri Dodávateľa podľa kritérií dôvernosti a bezpečnosti.


Článok 11 - Všeobecné ustanovenie

Aj keď sa niektorá z predchádzajúcich ustanovení je neuplatniteľné, ostatné zostávajú naďalej plne účinné.

V prípade, že služby sú zakúpené v mene tretej strany, súhlas s týmito podmienkami sa považuje za súhlas za seba a ako zástupcu tretej strany.

Každá a ktorákošvek právna záležitosť vyplývajúca zo zmluvy uzavretej medzi ParkinGO a držiteľom potvrdenia o kúpe služieb bude interpretovaná a regulovaná podľa talianskej legislatívy.

ParkinGO si vyhradzuje právo, ak to považuje za potrebné, zmeniť alebo doplniť tieto obchodné podmienky. Aktualizovaná verzia bude k dispozícii na www.ParkinGo.com, alebo si ju môžete vyžiadať priamo od spoločnosti ParkinGO Group S.r.l.

Pre viac informácií o stránke www.ParkinGO.com sa obráťte na telefónne číslo 0331.073400 (od pondelka do piatka od 09.00 do 13.00 a od 14.00 do 18.00, podmienky a ceny služby sú na stránke www.ParkinGO.com odkazu); alebo napíšte na e-mailovú adresu info@ParkinGo.com. Všetok materiál je chránený autorskými právami - 2016 © ParkinGO Group S.r.l. - Via Fabio Filzi, 2 - 20124 - Miláno.

Toto informatívna správa spolu s nariadením o službách sa musí považovať za účinnú a záväznú pre fyzické aj právnické osoby.

Táto stránka používa súbory cookie. Pre ďalšie informácie pozrieť naše privacyZavrieť
Loading Loading